Zgroza w Dunwich

03.10.2012 | stacjakultura.pl | underluk

Zgroza w Dunwich

Już dziś na rynek trafi "Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści", zbiór opowiadań Lovecrafta, który wydaje się idealną pozycją na jesienne wieczory.


--

Jeśli ist­niała rzecz, któ­rej Howard Phil­lips Love­craft nie pomie­ściłby w swej otchłan­nej wyobraźni, był nią pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści. Nie­zau­wa­żony za życia, dziś uwa­żany za arcy­mi­strza lite­ra­tury grozy, żył tylko 47 lat. Uro­dził się i zmarł w Pro­vi­dence, kolebce anglo­sa­skiej Ame­ryki. Był eru­dytą, sta­ro­mod­nym dżen­tel­me­nem, kone­se­rem kla­sycz­nej poezji i kolo­nial­nej archi­tek­tury. Mało publi­ko­wał, pisał dla przy­jem­no­ści, ze stra­ceń­czą non­sza­lan­cją. Uwiel­biał koty. Mie­wał kosz­marne sny. Swe nie­okieł­znane fan­ta­zje prze­kuł w sty­lową i obse­syjną prozę, która do dziś nie prze­staje zachwy­cać, prze­ra­żać i inspirować.

Czy­tel­niku, miej się na bacz­no­ści! Oto pięt­na­ście naj­bar­dziej upior­nych opo­wie­ści wszech cza­sów: Zgroza w Dun­wich, Zew Cthulhu, Widmo nad Inn­smo­uth, W górach sza­leń­stwa, Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda, Kolor z innego wszech­świata… Wszyst­kie po raz pierw­szy w nowym, wier­nym prze­kła­dzie, w pełni odda­ją­cym ele­gan­cję i bogac­two stylu Love­cra­fta, uzu­peł­nione obszer­nym posło­wiem i ozdo­bione wspa­nia­łymi ilustracjami.

Czytelniku, miej się na baczności! Oto piętnaście najbardziej upiornych opowieści wszech czasów:
- Dagon
- Ustalenia w sprawie zmarłego Arthura Jermyna i jego rodu
- Wyrzutek
- Muzyka Ericha Zanna
- Szczury w murach
- Święto
- Zew Cthulhu
- Przypadek Charlesa Dextera Warda
- Kolor z innego wszechświata
- Zgroza w Dunwich
- Szepczący w ciemności
- W górach szaleństwa
- Widmo nad Innsmouth
- Cień spoza czasu
- Nawiedziciel mroku
- Posłowie: W przeddzień potwornego zmartwychwstania

Wszystkie po raz pierwszy w nowym, wiernym przekładzie, w pełni oddającym elegancję i bogactwo stylu Lovecrafta, uzupełnione obszernym posłowiem i ozdobione wspaniałymi ilustracjami.

Tytuł: Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści
Autor: H.P. Love­craft
Tłumaczenie: Maciej Płaza
Wydawca: Vesper
Data wydania: 3 października 2012
Liczba stron: 500
Oprawa: miękka
Wymiary: 140 x 205 mm
Cena: 59,90 zł

Najnowsze wieści