Zgroza w Dunwich

03.10.2012 | stacjakultura.pl | underluk

Zgroza w Dunwich

Już dziś na rynek trafi "Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści", zbiór opowiadań Lovecrafta, który wydaje się idealną pozycją na jesienne wieczory.


--

Jeśli ist­niała rzecz, któ­rej Howard Phil­lips Love­craft nie pomie­ściłby w swej otchłan­nej wyobraźni, był nią pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści. Nie­zau­wa­żony za życia, dziś uwa­żany za arcy­mi­strza lite­ra­tury grozy, żył tylko 47 lat. Uro­dził się i zmarł w Pro­vi­dence, kolebce anglo­sa­skiej Ame­ryki. Był eru­dytą, sta­ro­mod­nym dżen­tel­me­nem, kone­se­rem kla­sycz­nej poezji i kolo­nial­nej archi­tek­tury. Mało publi­ko­wał, pisał dla przy­jem­no­ści, ze stra­ceń­czą non­sza­lan­cją. Uwiel­biał koty. Mie­wał kosz­marne sny. Swe nie­okieł­znane fan­ta­zje prze­kuł w sty­lową i obse­syjną prozę, która do dziś nie prze­staje zachwy­cać, prze­ra­żać i inspirować.

Czy­tel­niku, miej się na bacz­no­ści! Oto pięt­na­ście naj­bar­dziej upior­nych opo­wie­ści wszech cza­sów: Zgroza w Dun­wich, Zew Cthulhu, Widmo nad Inn­smo­uth, W górach sza­leń­stwa, Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda, Kolor z innego wszech­świata… Wszyst­kie po raz pierw­szy w nowym, wier­nym prze­kła­dzie, w pełni odda­ją­cym ele­gan­cję i bogac­two stylu Love­cra­fta, uzu­peł­nione obszer­nym posło­wiem i ozdo­bione wspa­nia­łymi ilustracjami.

Czytelniku, miej się na baczności! Oto piętnaście najbardziej upiornych opowieści wszech czasów:
- Dagon
- Ustalenia w sprawie zmarłego Arthura Jermyna i jego rodu
- Wyrzutek
- Muzyka Ericha Zanna
- Szczury w murach
- Święto
- Zew Cthulhu
- Przypadek Charlesa Dextera Warda
- Kolor z innego wszechświata
- Zgroza w Dunwich
- Szepczący w ciemności
- W górach szaleństwa
- Widmo nad Innsmouth
- Cień spoza czasu
- Nawiedziciel mroku
- Posłowie: W przeddzień potwornego zmartwychwstania

Wszystkie po raz pierwszy w nowym, wiernym przekładzie, w pełni oddającym elegancję i bogactwo stylu Lovecrafta, uzupełnione obszernym posłowiem i ozdobione wspaniałymi ilustracjami.

Tytuł: Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści
Autor: H.P. Love­craft
Tłumaczenie: Maciej Płaza
Wydawca: Vesper
Data wydania: 3 października 2012
Liczba stron: 500
Oprawa: miękka
Wymiary: 140 x 205 mm
Cena: 59,90 zł

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Jeśli podobają Ci się zamieszone materiały albo chcesz po prostu wesprzeć jakoś działalność strony, będzie mi bardzo miło, jeśli dorzucisz się do kawy.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Najnowsze wieści