Kolejny polski horror w produkcji

01.03.2014 | filmodludzie.pl | underluk

Kolejny polski horror w produkcji

Polski filmowy horror nie ma się najlepiej, więc każda nowa inicjatywa cieszy. Tym razem warto zwrócić uwagę na film "Odludzie".


--

Cie­m­ną, nie­­o­świe­­tlo­­ną dro­­gą je­­dzie sa­­mo­­chód oso­­bo­­wy, mi­­ja ko­­le­j­ne se­r­pe­n­ty­­ny, wo­­kół ota­­cza go mro­cz­na, pra­­da­w­na Pu­sz­cza Jo­­dło­­wa gór świę­­to­­krzy­­skich.

W miej­scu w któ­rym nik­nie za­sięg te­le­fo­nicz­ny i ra­dio­wy, w miej­scu w któ­rym czło­wiek ob­cu­je z dzi­ką i nie ujarz­mio­ną na­tu­rą, w miej­scu w któ­rym zna­leź­li się na­si bo­ha­te­ro­wie do­cho­dzi do wy­pad­ku. Brak po­mo­cy z ze­wnątrz zmu­sza po­szko­do­wa­nych do szu­ka­nia po­mo­cy na wła­sną rę­kę. Wcho­dzą w las…

„Je­stem na wiel­kim sie­dli­sku mo­cy, któ­re opi­sy­wał Al-Ha­zred – to już pew­ne. Ostat­ni­mi cza­sy by­wam bar­dzo nie­spo­koj­ny, chy­ba je­stem ob­ser­wo­wa­ny” – z dzien­ni­ka prof. Ka­zi­mie­rza Mo­raw­skie­go.

Jak się za­cho­wa­my w ciem­nym le­sie bez na­dziei na po­moc? Jak bę­dzie­my się za­cho­wy­wać kie­dy do­trze­my do miej­sca gdzie wszyst­ko rzą­dzi się in­ny­mi pra­wa­mi? Pi­sząc sce­na­riusz kła­dli­śmy ogrom­ny na­cisk, aby od­po­wie­dzieć na te py­ta­nia. Sam za­rys hi­sto­rii po­wstał w prze­cią­gu ty­go­dnia. Po czym na­stą­pi­ły dłu­gie bez­sen­ne mie­sią­ce z hek­to­li­tra­mi ka­wy i roz­my­śla­nia­mi nad prze­ży­cia­mi we­wnętrz­ny­mi i dzia­ła­niem bo­ha­te­rów, nad ich dia­lo­ga­mi, hi­sto­ria­mi i ca­łym świa­tem ich ota­cza­ją­cym.

--

Więcej o filmie dowiecie się na oficjalnej stronie internetowej: http://filmodludzie.pl/.
Znajdziecie tam także informacje jak wspomóc projekt, gdyby ktoś był chętny.

--

Najnowsze wieści