Kolejny polski horror w produkcji

01.03.2014 | filmodludzie.pl | underluk

Kolejny polski horror w produkcji

Polski filmowy horror nie ma się najlepiej, więc każda nowa inicjatywa cieszy. Tym razem warto zwrócić uwagę na film "Odludzie".


--

Cie­m­ną, nie­­o­świe­­tlo­­ną dro­­gą je­­dzie sa­­mo­­chód oso­­bo­­wy, mi­­ja ko­­le­j­ne se­r­pe­n­ty­­ny, wo­­kół ota­­cza go mro­cz­na, pra­­da­w­na Pu­sz­cza Jo­­dło­­wa gór świę­­to­­krzy­­skich.

W miej­scu w któ­rym nik­nie za­sięg te­le­fo­nicz­ny i ra­dio­wy, w miej­scu w któ­rym czło­wiek ob­cu­je z dzi­ką i nie ujarz­mio­ną na­tu­rą, w miej­scu w któ­rym zna­leź­li się na­si bo­ha­te­ro­wie do­cho­dzi do wy­pad­ku. Brak po­mo­cy z ze­wnątrz zmu­sza po­szko­do­wa­nych do szu­ka­nia po­mo­cy na wła­sną rę­kę. Wcho­dzą w las…

„Je­stem na wiel­kim sie­dli­sku mo­cy, któ­re opi­sy­wał Al-Ha­zred – to już pew­ne. Ostat­ni­mi cza­sy by­wam bar­dzo nie­spo­koj­ny, chy­ba je­stem ob­ser­wo­wa­ny” – z dzien­ni­ka prof. Ka­zi­mie­rza Mo­raw­skie­go.

Jak się za­cho­wa­my w ciem­nym le­sie bez na­dziei na po­moc? Jak bę­dzie­my się za­cho­wy­wać kie­dy do­trze­my do miej­sca gdzie wszyst­ko rzą­dzi się in­ny­mi pra­wa­mi? Pi­sząc sce­na­riusz kła­dli­śmy ogrom­ny na­cisk, aby od­po­wie­dzieć na te py­ta­nia. Sam za­rys hi­sto­rii po­wstał w prze­cią­gu ty­go­dnia. Po czym na­stą­pi­ły dłu­gie bez­sen­ne mie­sią­ce z hek­to­li­tra­mi ka­wy i roz­my­śla­nia­mi nad prze­ży­cia­mi we­wnętrz­ny­mi i dzia­ła­niem bo­ha­te­rów, nad ich dia­lo­ga­mi, hi­sto­ria­mi i ca­łym świa­tem ich ota­cza­ją­cym.

--

Więcej o filmie dowiecie się na oficjalnej stronie internetowej: http://filmodludzie.pl/.
Znajdziecie tam także informacje jak wspomóc projekt, gdyby ktoś był chętny.

--

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Jeśli podobają Ci się zamieszone materiały albo chcesz po prostu wesprzeć jakoś działalność strony, będzie mi bardzo miło, jeśli dorzucisz się do kawy.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Najnowsze wieści