Lovecraft pod seans

27.01.2015 | ksiazki.onet.pl | underluk

Lovecraft pod seans

Lubicie oglądać horrory przy piwku? Pewnie, że tak. Warto jednak znaleźć jakiś klimatyczny gatunek złocistego trunku. Co powiecie na Lo­ve­craft Honey Ale?


Narragansett Brewing Company to firma piwowarska z Rhode Island (USA), która zapowiedziała wprowadzenie do swojej oferty czterech piw w limitowanej serii inspirowanych twórczością H. P. Lovecrafta. Pierwszym z nich jest właśnie Lo­ve­craft Honey Ale, które trafiło już do sprzedaży, a promowane było hasłem "Mrok nad­cho­dzi 19 stycz­nia".

Miodowy produkt zainspirowany został opowiadaniem "The Festival" ("Festyn" lub "Święto" wśród polskich tłumaczeń), które uzna­wa­ne jest za pierw­szy utwór w mi­to­lo­gii Cthul­hu. Jego akcja roz­gry­wa się w nad­mor­skim mia­stecz­ku, któ­re­go miesz­kań­cy pod ko­niec od­pra­wia­nej ce­re­mo­nii do­sia­da­ją grzbie­tów skrzy­dla­tych istot zwa­nych By­akhee i od­la­tu­ją w prze­strzeń mię­dzy­gwiezd­ną, aby czcić swoje bó­stwo.

Prezes browaru, Mark Hallendrug, o całym projekcie powiedział tak:
"H. P. Lo­ve­craft uro­dził się w Pro­vi­den­ce w 1890 roku, w tym samym roku, w któ­rym po­wsta­ła nasza firma. Po­my­śle­li­śmy, czy może ist­nieć jakiś lep­szy spo­sób, aby oddać hołd Lo­ve­cra­fto­wi i wspa­nia­łe­mu sta­no­wi, w któ­rym na­ro­dzi­li­śmy się za­rów­no on jak i my, niż wy­pu­ścić z oka­zji na­szych wspól­nych 125. uro­dzin serię piw in­spi­ro­wa­nych jego ży­ciem i twór­czo­ścią".

Firma zapowiedziała, że w tym roku wy­pu­ści jesz­cze trzy inne piwa z wi­ze­run­kiem Lo­ve­cra­fta.

Najnowsze wieści