Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs "Co na progu #3"

Konkurs „Co na progu #3” („Konkurs”) ogoszony na stronie internetowej www.bramygrozy.pl („Strona WWW”) jest prowadzony zgodnie z poniszym regulaminem Konkursu (dalej: „Regulamin”):

1. ORGANIZATOR: Organizatorem Konkursu jest FANOWSKA STRONA BRAMYGROZY.PL prowadzona przez ukasza Czerwiskiego („Organizator”).

2. KOMUNIKACJA KONKURSU: Konkurs jest konkursem organizowanym i emitowanym przez rodki masowego przekazu, w tym w szczeglnoci na Stronie WWW. Konkurs jest organizowany i prowadzony na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ogoszeniem Konkursu.

3. UCZESTNICY: (a) WIEK W Konkursie mog uczestniczy wycznie osoby, ktre ukoczyy 18 lat. (b) MIEJSCE ZAMIESZKANIA W konkursie mog uczestniczy wycznie osoby, ktre maj stae miejsce zamieszkania zgodnie z prawem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. (c) PRACOWNICY W Konkursie nie mog uczestniczy pracownicy i przedstawiciele oraz inni wsppracownicy Organizatora ani ich najblisza rodzina, to jest osoby bdce w stosunku do nich: maonkiem, wstpnym, zstpnym, rodzestwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osob pozostajc w stosunku przysposobienia lub jej maonkiem, a take osob pozostajc we wsplnym poyciu.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU: Konkurs trwa od dnia 18.09.2012r. do dnia 30.09.2012r. do godziny 23:59 czasu rodkowo-europejskiego (CET) („Zakoczenie Konkursu”).

5. PRZEDMIOT KONKURSU: Zadaniem osb zainteresowanych udziaem w Konkursie jest dokonanie prawidowego zgoszenia, w tym w szczeglnoci: (i) udzielenie prawidowej odpowiedzi na pytanie zawarte w ogoszeniu konkursowym; Przedmiotem Konkursu jest wyonienie laureatw Nagrd spord uczestnikw, ktrzy dokonali prawidowego zgoszenia konkursowego.

6. ZGOSZENIA: Z zastrzeeniem punktu 3 Regulaminu, w Konkursie moe wzi udzia osoba, ktra w Czasie Trwania Konkursu dokona prawidowego zgoszenia konkursowego poprzez wysanie poczt elektroniczn (e-mail) na adres [email protected] wiadomoci zawierajcej:

(i) prawidow odpowied na pytanie konkursowe,

(ii) dane osobowe tej osoby niezbdne do przekazania ewentualnej Nagrody, czyli: imi, nazwisko, adres korespondencyjny, na ktry ma zosta wysana ewentualna Nagroda.

Osoby, ktre speni wszystkie warunki okrelone w Regulaminie oraz w treci ogoszenia konkursowego i wyl zgoszenie konkursowe o prawidowej treci, wezm udzia w Konkursie. Zgoszenie zawierajce bdn odpowied na pytanie testowe nie bdzie stanowio prawidowego zgoszenia konkursowego i w takim wypadku Komisja Konkursowa nie wemie pod uwag Odpowiedzi zawartej w zgoszeniu. Zgoszenia konkursowe niepene lub nieprawidowo wypenione nie bd bray udziau w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za niedotarcie lub opnione dotarcie do Organizatora zgoszenia konkursowego. Osoby przystpujce do Konkursu mog wysa dowoln ilo wiadomoci e-mail, przy czym jeden e-mail bdzie traktowany jako jedno zgoszenie w Konkursie. Przez wysanie wiadomoci e-mail na adres wskazany powyej osoba przystpujca do Konkursu akceptuje tre Regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treci ogoszenia Konkursu i zobowizuje si stosowa warunki i zasady okrelone w w/w ogoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu.

7. PRAWA AUTORSKIE: Osoba przystpujca do Konkursu przesyajc zgoszenie konkursowe owiadcza, i przysuguj jej wyczne i nieograniczone prawa autorskie do przesanych Odpowiedzi, ktre s przejawem jego wasnej indywidualnej twrczoci o oryginalnym charakterze i s wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszcze podmiotw trzecich. W przypadku, gdyby owiadczenia, o ktrych mowa powyej okazay si niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, ktra nadesaa zgoszenie, w przypadku ewentualnych roszcze osb trzecich, ponosi wyczn i cakowit odpowiedzialno oraz owiadcza, e ureguluje wszystkie zwizane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o ktrej mowa powyej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowizana jest do niezwocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

8. WYBR LAUREATW: Po Zakoczeniu Konkursu, komisja konkursowa Organizatora („Komisja Konkursowa”) dokona oceny Odpowiedzi i wyoni laureatw Nagrd, biorc pod uwag oryginalno, kreatywno, wyjtkowo oraz poprawno jzykow i merytoryczn Odpowiedzi. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskareniu. W Konkursie zostan uwzgldnione tylko te Odpowiedzi, ktre zostay udzielone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczeglnoci nie zostan uwzgldnione Odpowiedzi dokonane przez osoby wykluczone z udziau w Konkursie albo przez osoby, ktre z uwagi na naruszenie postanowie Regulaminu nie dokonay skutecznego zgoszenia konkursowego.

9. NAGRODY: W Konkursie przewiduje si jedn nagrod w postaci ksiki („Nagrody”). Dana osoba biorca udzia w Konkursie moe otrzyma najwyej jedn Nagrod. adnemu uczestnikowi nie przysuguje ekwiwalent pieniny w miejsce Nagrody przyznanej w Konkursie. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na inn osob ani wymianie na inne nagrody. Jeeli z powodu przyczyn niezalenych od Organizatora, Organizator nie bdzie w stanie zapewni Nagrody w postaci przewidzianej w Regulaminie, Organizator zastrzega prawo do zapewnienia nagrody zastpczej lub jej rwnowartoci, wedle wyboru Organizatora. W zakresie, w jakim Nagrody objte s gwarancj lub innymi oglnymi warunkami Fundatora oraz zakresie wynikajcym z przepisw obowizujcego prawa, Fundator wyczn odpowiedzialno z tytuu jakoci Nagrd lub ich zgodnoci z tymi warunkami oraz przepisami prawa.

10. PRZEKAZANIE NAGRODY: (a) POTWIERDZENIE PRZYZNANIA NAGRODY: Laureaci Nagrd otrzymaj od Organizatora powiadomienie przesane drog poczty elektronicznej (na adres uczestnika figurujcy w zgoszeniu konkursowym) w terminie trzech (3) tygodni od Zakoczenia Konkursu zawierajce potwierdzenie przyznania Nagrody. (b) PRZYJCIE NAGRODY Laureat Nagrody musi zgosi zamiar przyjcia Nagrody najpniej w terminie trzech (3) tygodni od dnia powiadomienia, o ktrym mowa w pkt (a) powyej poprzez przesanie Organizatorowi wiadomoci zwrotnej poczt elektroniczn na adres e-mail, z ktrego nadeszo powiadomienie albo w sposb podany w powiadomieniu. Nagroda zostanie wysana poczt przesyk za potwierdzeniem odbioru na adres laureata wskazany przez niego w zgoszeniu konkursowym, o ile laureat nie poda innego adresu w zgoszeniu zamiaru przyjcia Nagrody. O ile Organizator nie otrzyma w/w zgoszenia zamiaru przyjcia Nagrody w powyszym terminie lub w wypadku, w ktrym Organizator nie bdzie w stanie skontaktowa si z laureatem, W wypadku podania nieprawidowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, a take w wypadku, w ktrym okazaoby si, i laureat Nagrody nie dokona skutecznego zgoszenia konkursowego w rozumieniu Regulaminu lub powinien by zosta lub zosta wyczony z udziau w Konkursie zgodnie z Regulaminem, Organizator moe wedle swego uznania zadecydowa o nie przyznaniu tej Nagrody lub o przyznaniu jej innemu uczestnikowi Konkursu, bez jakichkolwiek roszcze uczestnika / laureata z tego tytuu. Organizator moe zada od laureata okazania dowodw tosamoci lub spenienia innych wymogw uczestnictwa w Konkursie przed wydaniem Nagrody. Uczestnicy przyjmuj do wiadomoci, i wydanie Nagrd moe zaj okoo czterech (4) tygodni od potwierdzenia przez Uczestnika przyjcia Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za niemono przekazania Nagrody z przyczyn lecych po stronie uczestnika

11. DANE LAUREATW: Organizator zastrzega sobie prawo do udostpnienia imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania (wycznie miejscowoci) nagrodzonych uczestnikw na Stronie WWW.

12. DANE OSOBOWE: Dane osobowe uzyskane od uczestnikw Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu bd administrowane przez Organizatora. Dane osobowe bd zbierane i przetwarzane w Konkursie wycznie dla celw zwizanych z realizacj niniejszego Konkursu, to jest zarzdzaniem Konkursem zgodnie z Regulaminem, wyonieniem laureatw oraz organizacj dorczania Nagrd. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednake w przypadku, gdy dany uczestnik odmwi podania danych Organizator bdzie mia prawo odmwi wydania nagrody takiej osobie. Kady uczestnik ma prawo wgldu w swoje dane i ich poprawiania. Kady uczestnik, ktry poda Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu i pozbawienia prawa do Nagrody.

13. ODPOWIEDZIALNO ORGANIZATORA: W zakresie dopuszczalnym obowizujcym prawem, Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci z tytuu przeoenia, odwoania, opnienia lub wszelkich zmian w ramach Konkursu lub nagrd z przyczyn niezalenych od Organizatora ani z tytuu jakichkolwiek dziaa lub zaniecha osb trzecich w postaci dostawcw towarw i usug. Wydanie jakiejkolwiek nagrody w Konkursie jest uwarunkowane przestrzeganiem przez laureata obowizujcych przepisw prawa oraz warunkw i regulaminw obowizujcych uczestnika, w tym Regulaminu Konkursu oraz zasad korzystanie ze Strony WWW. Nieprzestrzeganie powyszych warunkw, w tym w szczeglnoci postanowie Regulaminu, bdzie skutkowao dyskwalifikacj danego uczestnika, to jest wyczenie jego udziau w Konkursie i pozbawienie prawa do nagrody. Wszelkie koszty i wydatki nie wyszczeglnione wprost w opisie danej Nagrody spoczywaj bezporednio na uczestniku i bd ponoszone w jego wasnym zakresie, w tym w szczeglnoci w zakresie ewentualnych zobowiza o charakterze podatkowym.

14. ODWOANIE KONKURSU. ZMIANY: Organizator zastrzega sobie prawo do odwoania Konkursu oraz do zmiany zasad Konkursu, w tym treci Regulaminu Konkursu, w kadym czasie, o ile zmiany te nie wpyn na pogorszenie warunkw uczestnictwa w Konkursie, z zastrzeeniem postanowie Regulaminu.

15. REKLAMACJE: Wszelkie reklamacje zwizane z Konkursem naley zgasza pisemnie do Organizatora podany w punkcie 1 Regulaminu, KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie zawierajcym nazw Konkursu wraz ze szczegowym uzasadnieniem, pod rygorem wyganicia jakichkolwiek roszcze danej osoby w zwizku z Konkursem najpniej w terminie trzech (3) miesicy od Zakoczenia Konkursu. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data wpywu reklamacji do Organizatora. Organizator rozstrzyga reklamacj w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnicia reklamacji jest ostateczna i nie przysuguje od niej odwoanie. Uczestnik zostanie poinformowany o rozstrzygniciu jego reklamacji listem poleconym w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnicia. Prawo zoenia reklamacji przysuguje jedynie uczestnikom Konkursu. Reklamacja powinna zawiera imi, nazwisko i dokadny adres uczestnika, jak rwnie dokadny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

16. POSTANOWIENIA OGLNE: Niniejszy Regulamin jest dostpny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie WWW. Na yczenie uczestnika Konkursu, po przesaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty z odpowiednim znaczkiem, Organizator przele kopi Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdowa bd przepisy Kodeksu Cywilnego.